logoV2 transparant.png

De informatie die u met ons deelt is vertrouwelijk.

Wij hebben geheimhoudingsplicht, d.w.z. dat wij, alleen met uw uitdrukkelijke toestemming met anderen over u of over uw kind spreken. Indien het gewenst is om met anderen (bijvoorbeeld de leerkracht) te overleggen, zullen we dat alleen doen met uw uitdrukkelijke toestemming en dan het liefst in aanwezigheid van uzelf. Christine is lid van het NIP en gebonden aan de beroepscode voor psychologen en het SKJ. Lonneke is lid van het NVO en gebonden aan de beroepscode van het NVO en het SKJ.

Praktijk de Hoofdroute-50.jpg

De wet verplicht ons om een dossier aan te leggen. In dit dossier worden de gegevens vastgelegd die nodig zijn om goede zorg te bieden en/of zorgvuldige onderzoek te doen. Tevens verplicht de wet ons om dossiers vijftien jaar te bewaren.

Het is wettelijk geregeld dat hulpverlening door praktijk De Hoofdroute alleen kan starten als beide ouders daarvoor toestemming geven, indien beiden het ouderlijk gezag hebben. Wanneer één van de ouders niet bij de gesprekken aanwezig kan of wil zijn, is schriftelijke toestemming van de afwezige ouder nodig. Dit gebeurt middels een toestemmingsverklaring, welke u na de telefonische intake zal ontvangen.

Uw rechten

U hebt als cliënt recht op inzage in of een afschrift van de informatie die in uw dossier is opgenomen. Mocht u in het dossier feitelijke onjuistheden aantreffen, dan kunt u ons vragen om deze informatie te verbeteren of aan te vullen. Bent u het niet eens met informatie die in het dossier is opgenomen, dan kunt u ons verzoeken een eigen verklaring (uw mening) aan het dossier toe te voegen. Ook hebt u het recht ons te verzoeken om vernietiging van (delen uit)  uw dossier. Voor alle rechten geldt dat wij in principe in gaan op uw verzoek. Alleen als wij menen dat belangen van anderen, bijvoorbeeld van uw kinderen, worden geschaad,  kunnen wij uw verzoek (gedeeltelijk) afwijzen.

Klachtenregeling

Indien u niet tevreden bent over de behandeling, verzoeken wij u om dit zo spoedig mogelijk met ons te bespreken. We kunnen dan samen bekijken hoe we tot een oplossing kunnen komen. Als het bespreken van uw ongenoegen naar uw idee onvoldoende resultaat oplevert, kunt u overwegen om een officiële klacht in te dienen bij het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen) of het NVO (Nederlandse Vereniging van Orthopedagogen).

Privacy & wetgeving

Vertrouwelijkheid

Uw dossier

Gescheiden ouders

Toestemming bij minderjarigen

  • Voor behandeling van kinderen tot 16 jaar moeten beide gezaghebbende ouders toestemming geven.

  • Vanaf 12 jaar moeten zowel de jongere als de ouders toestemming geven.

  • Jongeren vanaf 16 jaar hebben geen toestemming van hun ouders nodig.