top of page
Praktijk de Hoofdroute

De informatie die u met ons deelt is vertrouwelijk.

Wij hebben geheimhoudingsplicht, d.w.z. dat wij, alleen met uw uitdrukkelijke toestemming met anderen over u of over uw kind spreken. Indien het gewenst is om met anderen (bijvoorbeeld de leerkracht) te overleggen, zullen we dat alleen doen met uw uitdrukkelijke toestemming en dan het liefst in aanwezigheid van uzelf. Christine is lid van het NIP en gebonden aan de beroepscode voor psychologen en het SKJ. Lonneke is lid van het NVO en gebonden aan de beroepscode van het NVO en het SKJ.

Kinderpsycholoog Lisse

De wet verplicht ons om een dossier aan te leggen. In dit dossier worden de gegevens vastgelegd die nodig zijn om goede zorg te bieden en/of zorgvuldige onderzoek te doen. Tevens verplicht de wet ons om dossiers vijftien jaar te bewaren.

Het is wettelijk geregeld dat hulpverlening door praktijk De Hoofdroute alleen kan starten als beide ouders daarvoor toestemming geven, indien beiden het ouderlijk gezag hebben. Wanneer één van de ouders niet bij de gesprekken aanwezig kan of wil zijn, is schriftelijke toestemming van de afwezige ouder nodig. Dit gebeurt middels een toestemmingsverklaring .

  • Voor behandeling van kinderen tot 16 jaar moeten beide gezaghebbende ouders toestemming geven.

  • Vanaf 12 jaar moeten zowel de jongere als de ouders toestemming geven.

  • Jongeren vanaf 16 jaar hebben geen toestemming van hun ouders nodig.

Uw rechten

U hebt als cliënt recht op inzage in of een afschrift van de informatie die in uw dossier is opgenomen. Mocht u in het dossier feitelijke onjuistheden aantreffen, dan kunt u ons vragen om deze informatie te verbeteren of aan te vullen. Bent u het niet eens met informatie die in het dossier is opgenomen, dan kunt u ons verzoeken een eigen verklaring (uw mening) aan het dossier toe te voegen. Ook hebt u het recht ons te verzoeken om vernietiging van (delen uit)  uw dossier. Voor alle rechten geldt dat wij in principe in gaan op uw verzoek. Alleen als wij menen dat belangen van anderen, bijvoorbeeld van uw kinderen, worden geschaad,  kunnen wij uw verzoek (gedeeltelijk) afwijzen.

Klachten - en geschillenregeling

Indien u niet tevreden bent over de behandeling, verzoeken wij u om dit zo spoedig mogelijk met ons te bespreken. We kunnen dan samen bekijken hoe we tot een oplossing kunnen komen. Als het bespreken van uw ongenoegen naar uw idee onvoldoende resultaat oplevert, kunt u overwegen om een officiële klacht in te dienen bij het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen) of het NVO (Nederlandse Vereniging van Orthopedagogen).

Daarnaast zijn we aangesloten bij de klachtenprocedure van P3NL. Deze is te bereiken via https://www.p3nl.nl/klachtenregeling.

Kwaliteitsstatuut

Vanaf 1 januari 2017 is het Model Kwaliteitsstatuut GGZ van kracht. Het Kwaliteitsstatuut beschrijft de wijze waarop de integrale zorg voor u als cliënt is georganiseerd. Het Kwaliteitsstatuut draagt er toe bij dat de autonomie en regie van u als cliënt zoveel mogelijk wordt gestimuleerd en de kwaliteit en doelmatigheid van de zorgverlening inzichtelijk en toetsbaar zijn.

Het Kwaliteitsstatuut helpt cliënten keuzes te maken en deel te nemen aan besluitvorming over hun eigen zorgtraject. 

Indien u inzage wil hebben in ons kwaliteitsstatuut dan kunt u deze hier lezen. 

Privacy & wetgeving

Vertrouwelijkheid

Uw dossier

Gescheiden ouders

Toestemming bij minderjarigen

bottom of page