top of page
Praktijk De Hoofdroute Hillegom

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Aanmelding

 

1.1 Kinderen kunnen enkel aangemeld worden door hun wettelijke vertegenwoordiger(s).

1.2 Bij aanmelding dient de wettelijk vertegenwoordiger(s) van het kind de benodigde gegevens in het aanmeldformulier naar waarheid in te vullen.

1.3 Praktijk De Hoofdroute dient na aanmelding contact op te nemen met de wettelijk vertegenwoordiger(s) van het kind, waarbij aanvullende informatie kan worden gevraagd en afspraken worden ingepland.

Kinderpsycholoog Lisse

 

Artikel 2. De afspraken

 

2.1 De afspraken kunnen telefonisch of via de e-mail kosteloos worden verplaatst of afgezegd, mits dit minimaal 24 uur voor aanvang van de afspraak gebeurt. Wanneer de afspraken te laat worden afgezegd, dat wil zeggen korter dan 24 uur van te voren, dan wordt 80% van het tarief in rekening gebracht. Dit geldt niet in geval van nood, zoals plotseling overlijden (eerste en tweede graad), staking, ramp, opname ziekenhuis, andere gevallen waarin sprake is van overmacht. Dit ter beoordeling van Praktijk De Hoofdroute. 

2.2 Overleg met derden, bijvoorbeeld met de leerkracht of met andere behandelaren, vindt enkel plaats wanneer de wettelijk vertegenwoordiger(s) van het kind hier schriftelijk toestemming voor geeft.

 

Artikel 3. De betalingsvoorwaarden

 

3.1 De wettelijk vertegenwoordiger(s) van het kind draagt volledig zorg voor de betaling van de nota(s).

3.2 De betaling dient binnen 14 dagen na de factuurdatum te worden volbracht. Het verschuldigde bedrag dient onder vernoeming van het factuurnummer en de naam van het kind te worden overgemaakt op het rekeningnummer vermeldt op de factuur). Wanneer de betaling niet binnen de gestelde termijn is voldaan, worden aanmaningskosten van 15% van het factuurbedrag in rekening gebracht. Bij de tweede herinnering worden aanmaningskosten van 30% van het factuurbedrag gerekend. Bij uitblijven van betaling zal in dat geval de zaak worden overgedragen aan een incassobureau.

 

Artikel 4. Aansprakelijkheid

 

4.1 Praktijk De Hoofdroute is niet aansprakelijk voor enige indirecte schade, met in het bijzonder psychische schade, die kinderen en/of de wettelijke vertegenwoordiger(s) mogelijk zouden kunnen oplopen bij gebruikmaking van de diensten van Praktijk De Hoofdroute of als gevolg van de diensten van Praktijk De Hoofdroute.

4.2 Bij aansprakelijkheid voor directe schade beperkt Praktijk De Hoofdroute zich enkel tot het bedrag dat de wettelijk vertegenwoordiger(s) van het kind  betaald hebben voor de diensten van Praktijk De Hoofdroute en wordt het betaalde bedrag gerestitueerd.

 

Artikel 5. Slotbepaling

 

5.1 Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing met in het bijzonder het Burgerlijk Wetboek.

5.2 Daarnaast gelden de algemene voorwaarden van de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO), vastgesteld door het bestuur NVO te Utrecht op 13 september 2005.

5.3 Een overeenkomst, als bedoeld in het bovenstaande, komt tot stand wanneer Praktijk De Hoofdroute de aanmelding van het kind heeft bevestigd.

5.4 Indien een bepaling uit deze voorwaarden nietig blijkt te zijn of naderhand te zijn vernietigd, tast dit enkel het onderwerp van het geding in de overeenkomst aan en niet de rechtsgeldigheid van de gehele overeenkomst. Partijen zullen in dat geval al dan niet ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) overeenkomen, waarmee zoveel mogelijk naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid recht word gedaan aan de strekking van de oorspronkelijke overeenkomst en algemene voorwaarden.

bottom of page